Warunki i zasady

Zasady i warunki – strona internetowa critical-cs.com

Warunki korzystania z witryny internetowej Critical Cargo and Freight Services Sp. z o.o. (dalej „CCFS”) są następujące:

Prawa autorskie

Właścicielem praw autorskich do strony internetowej oraz materiałów w niej zawartych jest Critical Cargo and Freight Services Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, al. Solidarności 115/2.

Upoważnienie do odtwarzania

Każdy użytkownik niniejszej strony może reprodukować i powielać zamieszczone tu materiały pod następującymi warunkami:

  • będą one wykorzystane wyłącznie w celach informacyjnych i niekomercyjnych
  • nie można ich w żaden sposób modyfikować
  • nie wolno sporządzać kopii żadnych znaków towarowych CCFS bez upoważnienia
  • wszelkie kopie jakichkolwiek części materiałów muszą być opatrzone następującą uwagą o prawach autorskich: „Prawa autorskie © 2014  Critical Cargo and Freight Services Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone”.


Opinie użytkowników

Jesteśmy bardzo ciekawi Twoich opinii i uwag. Prosimy o ich przesyłanie na adres office@critical-cs.com. Na każdy komentarz postaramy się odpowiedzieć. Rezerwujemy sobie też prawo do wykorzystania wszelkich przekazanych nam informacji.


Dokładność i aktualność informacji na stronie

Na naszej stronie internetowej mogą się znaleźć nieumyślne nieścisłości lub błędy literowe. Będą one eliminowane na bieżąco, według uznania CCFS. Regularnie aktualizujemy materiały na stronie, aby zapewnić możliwie najwyższy poziom przedstawianych informacji – rezerwujemy sobie jednak prawo do usuwania błędów i nieścisłości oraz aktualizacji materiałów zgodnie z uznaniem CCFS.

Wyłączenie gwarancji

Usługi, treść, materiały i informacje zawarte na naszej stronie internetowej mogą odzwierciedlać stan aktualny. CCFS, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, nie udziela żadnych gwarancji: zarówno wyraźnych, domniemanych, ustawowych lub udzielanych w inny sposób; włączając, lecz nie ograniczając się do domniemanych gwarancji przydatności handlowej, bez naruszenia praw osób trzecich i przydatności do określonego celu. CCFS nie udziela żadnych gwarancji, co do dokładności, kompletności, bezpieczeństwa lub terminowości usług, treści lub informacji umieszczonych na stronie internetowej CCFS lub przekazywanych za jej pośrednictwem lub za pośrednictwem systemów i podsystemów CCFS. Żadna informacja na stronie internetowej CCFS lub w systemach i podsystemach CCFS nie daje jakiejkolwiek gwarancji, o ile taka gwarancja nie zostanie wyraźnie określona przez CCFS w tych warunkach.Niektóre jurysdykcje nie dopuszczają ograniczenia gwarancji domniemanych, więc ograniczenia i wyłączenia w tej sekcji mogą nie mieć zastosowania. Jeśli jesteś konsumentem, to te przepisy nie wpływają na ustawowe prawa, od których można odstąpić, jeżeli zaistnieje taka potrzeba. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności i gwarancji przewidzianych w tych warunkach są sprawiedliwe i rozsądne.

Ograniczenie odpowiedzialności

W zakresie dozwolonym przez prawo i regulamin CCFS, firma w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przypadkowe i pośrednie szkody, nawiązki, zadośćuczynienia, utracone korzyści i zyski lub szkody wynikające z utraty danych lub z działalności opartej na wykorzystaniu lub niemożności korzystania z witryny internetowej CCFS i systemów, i podsystemów CCFS, usług, treści lub informacji, niezależnie czy taka odpowiedzialność opierać się będzie na gwarancji, umowie, delikcie, lub jakichkolwiek innych zasadzie prawnej, i niezależnie czy CCFS jest powiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Nie ograniczając powyższego, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zgadzasz się, że w żadnym wypadku CCFS nie ponosi całkowitej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (bezpośrednie lub inne) straty, niezależnie od formy powództwa lub roszczenia, i niezależnie czy wynika ona z umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, przekraczającej 50,00 EUR. W zakresie dozwolonym przez prawo, przyznane Tobie w tych warunkach prawa są wyłączne i ograniczają się do tych wyraźnie przewidziane w tych warunkach.

Produkty i usługi

O ile w formie pisemnej nie uzgodniono inaczej, transport produktów i usług, o których mowa na niniejszych stronach, podlega „Ogólnym warunkom świadczenia usług” dostępnym na stronie www.critical-cs.com. Ponieważ mogą się one różnić w zależności od miejsca pochodzenia przesyłki, skontaktuj się z najbliższym oddziałem CCFS w celu uzyskania wspomnianych warunków. Nie wszystkie produkty i usługi CCFS mogą być dostępne w każdym kraju.